นโยบายเว็บไซต์

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่  เราเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในโอกินาว่าที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่า (มีชื่อย่อว่า “OCVB”)  การใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงด้านล่างและข้อตกลงอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าอาจเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆรวมทั้งข้อตกลงนี้หากมีความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้  เนื่องจากไม่สามารถทำการแจ้งไปยังผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดได้ จึงขอให้ทุกท่านศึกษาข้อตกลงการใช้ฉบับล่าสุดก่อนใช้  นอกจากนั้น ข้อตกลงฉบับนี้และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับการนำมาพิจารณาก่อน ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในรายละเอียดของสิ่งที่ใช้ในการอธิบายและข้อมูลจากเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่ที่เกิดเนื่องจาการใช้เว็บไซต์นี้

1. บริการของเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่

การเข้าใช้เว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่จำเป็นต้องมีการต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ต   ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องเตรียมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ในการสื่อสารโดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง  คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าจะไม่มีส่วนในการเตรียมอุปกรณ์รวมทั้งการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต  ผู้ใช้บริการเว็บไซต์รับทราบว่าคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าไม่รับการสอบถามในเรื่องเหล่านี้  โอกินาว่าสตอรี่ให้บริการหลายประเภท เช่น การให้ข้อมูล  คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเนื้อหาการบริการ ยกเลิกหรือโอนถ่ายเนื้อหาไปยังบริการอื่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

2. การรับประกันการจัดการและข้อมูลระบบ

โอกินาว่าสตอรี่ยินยอมให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคนสามารถสืบค้นและดูข้อมูลได้ แต่ไม่รับประกันไม่ว่าเรื่องใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบริการ, ความน่าเชื่อถือของระบบและผลการเชื่อมต่อ  คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าจะจัดการข้อมูลภายใต้ดุลยพินิจของเรา เช่น ข้อมูลที่เผยแพร่ แต่มิได้รับประกันว่าข้อมูลเหล่านั้นจะยังมีผลหรือไม่  คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีปัญหาอันเนื่องมาจากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่

โอกินาว่าสตอรี่ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อเรื่องต่อไปนี้

  1. บริการจะทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์พึงพอใจ
  2. จะไม่มีความไม่สะดวกหรือความผิดพลาดในการใช้บริการ
  3. ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล
  4. บริการหรือผลิตภัณฑ์อ้างอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่จะตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการเว็บไซต์  การใช้บริการเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้

ในกรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัดหรือขัดต่อกฏระเบียบสังคมและคุณธรรม  เราจะทำการตรวจสอบบริการนั้นทันทีที่ได้รับการแจ้ง และเมื่อได้รับการตัดสินว่าจำเป็นต้องแก้ไข เราจะทำการแก้ไขตามที่ได้รับการขอ  สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้เช่าใช้บริการให้เช่า หากคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าพิจารณาว่ามีความจำ จะทำการแจ้งให้แก้ไขหรือลบข้อมูลนั้นๆ และอาจหยุดให้บริการ  เนื้อหานี้สอดคล้องกับ “ข้อตกลงข้อมูลที่เผยแพร่” ที่เป็นฉบับแยกต่างหากและได้มอบให้แก่ผู้เช่าไว้แล้ว ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิทธิและความรับผิดชอบต่อข้อมูล

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

การจัดการข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะสอดคล้องกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่ที่เป็นฉบับแยกต่างหาก

4. การใช้ลิงค์ต่างๆ

เว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่มีลิงค์ต่อเชื่อมไปยังเว็บไซต์ภายนอกและแหล่งข้อมูลต่างๆเป็นจำนวนมาก

ซึ่งอยู่นอกเหนือการดูแลของเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่ และคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าไม่สามารถรับผิดชอบความขัดข้องใดๆอันเนื่องจากเนื้อหาเหล่านั้นของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

5. สิทธิครอบครองของคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่า

คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าถือสิทธิครอบครองข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่  ยกเว้นกรณีที่ผู้จัดเตรียมข้อมูลไม่ใช่คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่า  ห้ามมิให้นำข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่า เช่น การทำใหม่, เปิดเผยต่อสาธารณ, ดัดแปลง, แจกจ่าย, โอนถ่าย, แปล, อนุญาตให้ผู้อื่นใช้, พิมพ์ซ้ำ หรือนำไปใช้อีก  ผู้ใช้บริการเว็บไซต์รับทราบว่าในกรณีที่มีการละเมิดสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าอาจสั่งให้ผู้ละเมิดทำการชดใช้ตามมูลค่าที่ผู้ละเมิดทำการละเมิด

6. การแจ้งให้ทราบและการติดต่อ

คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าอาจแจ้งให้ทราบหรือติดต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์หรืออีเมล์ในกรณีที่มีความจำเป็น   ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โอกินาว่าสตอรี่สามารถติดต่อ คณะกรรมการงานประชุมและการท่องเที่ยวแห่งโอกินาว่าได้ทางจดหมายหรืออีเมล์ในกรณีที่มีความจำเป็น