Multilingual Contact Center

ศูนย์การติดต่อหลายภาษา – Multilingual Contact Center -

ข้อมูลการบริการ

เป็นบริการสาธารณะ ซึ่งจังหวัดโอกินาว่าจะบริการให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
สามารถช่วยแนะนำการท่องเที่ยวและบริการล่ามแนะแนวในการ รับมือภัยพิบัติ ฯลฯ ได้ทางโทรศัพท์และSkypeและทางอีเมล

เวลาเปิดบริการ : 9:00-21:00

บริการฟรี ชำระเพียงค่าโทรศัพท์เท่านั้น

โทรศัพท์ Skype ID Mail
0570-077207
For call within Okinawa
call-center-th01 Inquiry Form
+81-98-851-3133
For international call
call-center-th02

ยกตัวอย่างการใช้บริการ เช่น

  • ช่วยบอกวิธีการไปโรงแรมหน่อย
  • ช่วยแนะนำข้อมูลกิจกรรมร่วมได้ในระหว่างเราอยู่ในโอกินาว่าหน่อย
  • ช่วยบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำหน่อย
  • ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับเกาะให้หน่อย
  • ช่วยบอกข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารให้หน่อย

Other Language

Facebook