รู้จัก รู้จัก

รวบ รวมข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับมรดกโลก

An invitation to World Heritage

ประมาณ 450 ปีนับจากช่วงกลางศตวรรษที่ 15 โอกินาว่าเคยมีอาณาจักรซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทชูริ (Shuri-jo Castle)
โบราณสถานกุสุคุและมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรริวกิว ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในปี 2000 นั้น
เราสามารถรู้สึกถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวริวกิวผ่านทางวัฒนธรรมหลอมรวมระหว่างการเป็นอาณาจักรอันเป็นเกาะอันโดเดี่ยวและอิทธิพลของเอเชียและญี่ปุ่น ความเชื่อ รูปแบบสถาปัตยกรรมและซากปรักหักพัง